Услуги

Следејќи ги врвните принципи на сметководственото работење, со знаење и искуство од локалната и меѓународната сметководствена пракса, ЕКО СТЕП нуди комплетни сметководствени услуги.  Опремени со најсовремена технологија за обработка на податоци, подготвени сме да одговориме на сите барања и потреби на нашите клиенти. 

ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО
Евиденција на влезни и излезни фактури  (денарски и девизни) 
Евиденција на изводи (денарски и девизни)
Изготвување и водење на благајнички извештаи
Евиденција на промет на каса
ИЗВЕШТАИ
Изготвување на точни и транспарентни извештаи за потребите на менаџментот, ДДВ пријави, пријавување на персонален данок и данок од задршка
ПРИЈАВА И ОДЈАВА НА ВРАБОТЕНИ
Пријавување и одјавување на вработени
Изготвување на боледувања
Подигнување и достава на картони за здравствено осигурување
платен промет

Вршење на платен промет во сите банки
МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО
Изработка на приемни листи во трговија
Изработка на девизни приемници и калкулации
Изработка на евиденција во трговија 

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИ
Целосна пресметка на плати, вклучително и пресметка на боледувања, скратено и прекувремено работно време. 

поднесување на документација

Изготвување на завршна сметка, КИПО обрасци и други потребни обрасци за цели на државата и доставување на истите до релевантните институции
консалтинг
Совети при основање на трговски друштва
Совети при инвестирање
Даночни олеснувања
Совети за законски прописи од областа на даноци и сметковоство, како и нивна практична примена
Финансиско советување 
ДАНОЧНИ УСЛУГИ 
Пресметка на даноци за правни лица
Пресметка на ДДВ и ПД за физички лицаРЕГИСТРАЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИЦА
Поддршка и консултации во процесот на отварање на фирма и регистрирање на правното лице во Централен Регистар 
промени во законска регулатива

Навремено известување за општите законски промени и промените во  законската легислатива поврзани со дејноста на вашата фирма 
останати услуги
Изработка на бизнис план
Припрема на документи за одобрување на кредит
Изработка на интерни акти (правилник за попис, сметководствени политики, организација на човечки ресурси)
Пресметка на камати
ШТО НЕ ИЗДВОЈУВА ОД ОСТАНАТИТЕ
ЗАГАРАНТИРАН КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

ISO 9001:2008 СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ

НАЈДОБАР 
ЕКСПЕРТСКИ ТИМ 

30 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ И ТИМ НА ЛИЦЕНЦИРАНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ СО ПОВЕЌЕ ОД 100 ГОДИНИ КОМБИНИРАНО РАБОТНО ИСКУСТВО  

НАВРЕМЕНОСТ И ТОЧНОСТ ВО РАБОТАТА

ШТО ВИ ОВОЗМОЖУВА ДОНЕСУВАЊЕ НА ТОЧНИ И ПРАВИЛНИ ОДЛУКИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВАШАТА ФИРМА 

mk_MKМакедонски јазик