splash1
splash2
splash3

            


КОНСАЛТИНГ

Со нашето знаење, искуство и професионален пристап ќе Ви помогнеме да ги пресретнете ризиците кои произлегуваат од несоодветната примена на даночната регулатива.

  • совети при основање на трговски друштва
  • совети при инвестирање
  • даночни олеснувања
  • совети за законски прописи од областа на даноци и сметковоство, како и нивна практична примена
  • даночно советување
  • финансиско советување
  • благовремено известување за промените во законската легислатива, врзани со дејноста, а од Ваш интерес