splash1
splash2
splash3

            


 ОПЕРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Кадровски работи

  • пријава и одјава на лица
  • изготвување на плата
  • изготвување на боледувања
  • подигање и достава на картони за здравствено осигурување

 

Платен промет

  • Вршење на платен промет во сите банки

Останати услуги

  • изработка на бизнис план
  • припрема на документација за одобрување на кредит
  • изработка на интерни акти (правилник за попис, сметководствени политики, организација на човечки ресурси)
  • пресметка на камати