splash1
splash2
splash3

            


 СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

 

 Финансово работење

  • евиденција на влезни и излезни фактури (денарски и девизни)
  • евиденција на изводи (денарски и девизни)
  • изготвување и водење на благајнички извештаи
  • евиденција на промет на каса

 

Материјално работење

  • Изработка на приемни листи во трговија
  • Изработка на девизни приемници и калкулации
  • Изработка на Евиденција во трговијата на секои 7 дена

Извештаи

  • изготвување на ДДВ пријави
  • пресметка и пријавување на персонален данок
  • пресметка и пријавување на данок од задршка
  • изготвување на завршна сметка, согласно легислативата во Р.Македонија
  • КИПО обрасци и други потребни обрасци за цели на државата
  • изготвување на извештаи за потребите на менаџментот
  • изготвување на извештаи за потребите на статистика
  • изготвување на извештаи за НБРМ